Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Jak wynika z sondażu opinii publicznej, mieszkańcy Litwy za najważniejszego partnera uznają Polskę

Data utworzenia 2018.02.12 / Aktualizacja 2018.02.12 14:17

Ankietowanie na temat polityki zagranicznej przeprowadzone przez centrum opinii publicznej i badania rynku „Vilmorus” na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wykazało, że mieszkańcy Litwy politykę zagraniczną i dyplomację uznają za znaczące czynniki zapewniające bezpieczeństwo kraju i jego mieszkańców, zasadniczo popierają prowadzoną przez organy władzy politykę zagraniczną kraju, opowiadają się za bardziej ścisłą współpracą z krajami bałtyckimi oraz Polską, natomiast największe zagrożenie odczuwają ze strony Rosji i Białorusi.

Jak wynika z danych sondażu, liczba osób uważających, że polityka zagraniczna oraz dyplomacja mogą znacząco przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa kraju i jego mieszkańców, wynosi 73 procent, z kolei politykę zagraniczną prowadzoną przez Prezydent, Sejm i Rząd Litwy popiera ponad połowa (51 %) wszystkich respondentów. Poparcie dla polityki zagranicznej Litwy jest zauważalnie większe wśród osób z wyższym wykształceniem, młodszych, interesujących się polityką międzynarodową, bardziej wrogo nastawieni są respondenci narodowości rosyjskiej i polskiej, mieszkańcy mniejszych miast oraz ankietowani, zgadzający się z twierdzeniem, że w czasach sowieckich żyło się na Litwie lepiej niż teraz. Badanie wykazało, że ten pogląd jest reprezentowany przez prawie jedną trzecią (30 %) mieszkańców Litwy.

Prawie trzy czwarte ludności Litwy (73 %) uważa, że Litwini mieszkający za granicą przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności i atrakcyjności Litwy zagranicą, pomagają przyciągnąć inwestycje na Litwie, realizują różnorodne projekty prowadzące do dobrobytu na Litwie, przeznaczają środki na inicjatywy charytatywne, wspierają pozostałych w kraju krewnych i bliskich, tworzą ośrodki albo kultywują litewskość za granicą.

Ponad dwie trzecie ankietowanych (67 %) wyraziło pogląd, że budowana na Białorusi EA w Ostrowcu stwarza zagrożenie dla Wilna i Litwy.

Wśród krajów, z którymi zdaniem mieszkańców, Litwa powinna współpracować najaktywniej, przodują sąsiadujące z Litwą Polska (62 %), Łotwa (58 %) i Estonia (52 %). Jako kraj najbardziej nieprzyjazny i będący największym zagrożeniem dla Litwy bezwzględna większość respondentów wskazała Rosję (65 %). Drugim krajem na tej liście jest nasz inny sąsiad – Białoruś (18 %). Należy zauważyć, że na przestrzeni ubiegłego roku liczba osób uważających, że Litwa powinna aktywnie współpracować z Rosją spadła z 42 do 32 procent, a odsetek takich ocen w odniesieniu do Białorusi spadł z 44 do 35.

Zdecydowana większość – 88 % – o polityce zagranicznej Litwy dowiaduje się z telewizji. Na drugim miejscu – media internetowe, które wskazało 44 % mieszkańców. 38 % respondentów wymieniło radio. Podobne wyniki uzyskano również w badaniu przeprowadzonym rok temu. W tym okresie znacząco (od 12 do 17 %) wzrosło znaczenie mediów społecznościowych, które są szczególnie popularnymi źródłami informacji wśród młodzieży.

Na przestrzeni ostatniego roku jeszcze bardziej zmniejszyła się popularność programów telewizji rosyjskiej. Najpopularniejszy z nich „1 kanał bałtycki” zbiera 16 % audytorium, podczas gdy jeszcze w 2015 r. wynosiło ono 32 procent. To jest o mniej więcej jedną trzecią mniej niż podczas badania przeprowadzonego w końcu 2016 r.

Sondaż wykazał również, że zainteresowanie mieszkańców wydarzeniami międzynarodowymi w tej chwili jest nieco mniejsze. 34 % respondentów wskazało, że interesuje się lub bardzo interesuje się polityką zagraniczną, podczas gdy w 2016 r. takich osób było 42 %. Więcej niż połowa (55 %) osób zainteresowanych polityką zagraniczną uważa, że realizację interesów Litwy zapewniają narzędzia dyplomatyczne. Jakość usług świadczonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przedstawicielstwa dyplomatyczne Litwy dobrze albo bardzo dobrze oceniło 57 proc. korzystających z nich mieszkańców.

Reprezentatywne ankietowanie mieszkańców Litwy ministerstwo przeprowadza w grudniu każdego roku.

Prenumerata wiadomości