Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento sekretoriaus pareigas

Sukurta 2021.10.07 / Atnaujinta 2021.10.07 16:42

Skelbiama atranka į Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento sekretoriaus pareigas (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 5,61 iki 7,04).

Darbuotojo funkcijos:

 1. administruoja departamente gaunamus dokumentus bei tarnybinius raštus;
 2. rengia dokumentus, susijusius su departamento darbu;
 3. atlieka departamento direktoriaus asistento funkcijas, rengia direktoriaus arba jį pavaduojančio darbuotojo oficialius susitikimus, planuoja darbotvarkę;
 4. pildo departamento darbo kalendorių;
 5. pildo departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir administruoja departamento budėjimo savaitgaliais ir po darbo dokumentaciją;
 6. administruoja departamento viešuosius pirkimus;
 7. rengia kiekvienų metų departamento dokumentacijos planą;
 8. pagal nustatytą tvarką perduoda ministerijos archyvui departamento nuolatinio saugojimo bylas;
 9. koordinuoja departamento veiklos finansinių dokumentų ir biudžeto rengimą ir vykdymą;
 10. rūpinasi departamento svečių priėmimu, rezervuojant susitikimo vietą, užsakant maitinimo paslaugas, kai reikia;
 11. administruoja reprezentacinių  departamento leidinių ir suvenyrų užsakymą, pirkimą ir platinimą diplomatinėms atstovybėms;
 12. tvarko organizacinius vizitų ir departamento vadovybės komandiruočių klausimus;
 13. administruoja iš Įslaptintos informacijos valdymo skyriaus gaunamus dokumentus;
 14. prižiūri vidinės URM informacinę sistemą „Kurmis“.
 15. savo kompetencijos ribose bendrauja su kitais ministerijos padaliniais, atstovybėmis bei išoriniais interesantais;
 16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus tarnybinius pavedimus.

Specialūs reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 3. gerai išmanyti raštvedybos reikalavimus;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis;
 5. turėti organizacinių sugebėjimų, rasti sprendimus susidarius įvairioms sudėtingoms situacijoms;
 6. turėti bendravimo su valstybės institucijomis ir kitų šalių atstovais įgūdžių;
 7. būti susipažinusiam su diplomatinio protokolo reikalavimais;
 8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 9. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą;
 3. anglų kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinantį dokumentą;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis);

Dokumentai teikiami iki 2021 m. spalio 21 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 74063).