Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2022.06.21 11:14

EUROPOS SĄJUNGOS SANKCIJOS
Privalomos Lietuvos Respublikos subjektams

JAV SANKCIJOS
Rekomenduojama pasitikrinti vertinant verslo rizikas

INFORMACIJA APIE ES SANKCIJAS RUSIJAI IR BALTARUSIJAI

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Kviečiame ieškoti informacijos apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse įgyvendinamas tarptautines sankcijas naujame interaktyviame ES sankcijų žemėlapyje. Informaciją galima rasti pasirenkant norimą valstybę žemėlapyje arba po žemėlapiu pateiktame sąraše. Čia taip pat pateikiamos nuorodos į visus ES teisės aktus sankcijų srityje visomis oficialiomis ES kalbomis.


Atkreipiame dėmesį į papildomas ES Tarybos sutartas gaires dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo dokumente „Ribojamųjų priemonių pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir vertinimo gairės“ ir 2018 m. dokumente „Geriausia ES veiksmingo ribojamųjų priemonių įgyvendinimo praktika“.

Taip pat žr. naujus elementus, susijusius su nuosavybės ir kontrolės bei lėšų ar ekonominių išteklių teikimo sąvokomis.

.

Kaliningrado tranzitas

Sausumos tranzitas tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos dalių nėra sustabdytas ar užblokuotas. Toliau vyksta keleivių ir ES nesankcionuotų prekių tranzitas. Lietuva jokių vienašališkų, individualių ar papildomų ribojimų šiam tranzitui neįvedė.

Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, įgyvendina ES priimtas ribojamas priemones, įskaitant 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje su visais jo papildymais ir priedais. Šiame Reglamente nustatytos ribojamos priemonės turi skirtingus pereinamuosius laikotarpius bei įsigaliojimo terminus skirtingų produktų pervežimams į ar per Europos Sąjungos teritoriją. 2022 m. kovo 15 d. priimtame 4-ajame ES sankcijų pakete buvo įvestos ribojamos priemonės importuoti ir vežti plieno ir kitų juodųjų metalų produktus su tokių sutarčių, sudarytų iki sankcijų įsigaliojimo, užbaigimu iki 2022 m. birželio 17 d.

Primename artimiausias kitas datas, kai baigiasi pereinamieji laikotarpiai tam tikros produkcijos, kurios kilmės šalis Rusijos Federacija: 2022 m. liepos 10 d. įsigalios toks draudimas cementui, alkoholiui ir kitiems produktams, išvardintiems Reglamento XXI priede (3 i str,), taip pat pgl 3 k str. produktams, išvardintiems XXIII priede; 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsigalios draudimas angliai ir kitam kietajam iškastiniam kurui, kaip išvardinta XXII priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jos yra eksportuotos iš Rusijos (3 j str); 2022 m. gruodžio 5 d. ir kitų metų vasario mėn. naftai ir atitinkamai naftos produktams, su specifinėmis sąlygomis.

Visa informacija apie ES priimamas ribojamas priemones yra vieša, ją galima rasti www.sanctionsmap.eu.

Lietuva sankcijas įgyvendina remdamasi ES priimtu Reglamentu bei konsultuodamasi su Europos Komisija ir jos teikiamais vertinimais.

 • Bendra informacija apie tarptautines sankcijas
  Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Tarptautinių sankcijų – teisėto tarptautinės politikos instrumento galimybė – įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje. Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos taikomos valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems subjektams, kurie savo veiksmais, sprendimais ar vykdoma politika pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie etninių, teritorinių ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias tarptautinės bendruomenės pripažįstamas normas bei principus.

  Sankcijų, dar vadinamų ribojamosiomis priemonėmis, tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių sankcijų taikymas grindžiamas ne ekonominiais interesais, bet tarptautinės teisės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais. Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį ekonominių santykių nutraukimą, ryšių priemonių ir diplomatinių santykių apribojimą bei kitokio pobūdžio priemones. Sankcijų taikymas privalo būti pagrįstas proporcingumo principu ir būti tiesiogiai nukreiptas į subjektus, atsakingus už vykdomą politiką ar konkrečius veiksmus, į kuriuos atsakydama tarptautinė bendrija buvo priversta panaudoti sankcijų instrumentą.

  Tarptautinės sankcijos – vienas instrumentų, kuriuo tarptautinė bendruomenė ar atskiros valstybės, siekdamos tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, įgyvendina strateginių prekių kontrolę ir vykdo kovą prieš tarptautinį terorizmą.

  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia pasiūlymus Europos Sąjungai, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nustatyti, keisti ar atšaukti tarptautines sankcijas. Užsienio reikalų ministerija teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos institucijoms, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos, ir prireikus užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms.

  Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus

  Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetų tinklapis

  Daugiau informacijos apie ES patvirtintas sankcijas rasite ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos svetainėje.


 • Naudingos nuorodos
  Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas  ir poįstatyminiai aktai

  Apie ES sankcijas

  Europos Komisijos atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie sankcijas, priimtas po Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą

  Europos Komisijos informacinis biuletenis apie procedūras, taikomas humanitarinėms išimtims dėl ES ribojamųjų priemonių (sankcijų)

  Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96 (Blokavimo statuto) 7 straipsnio a punkto. Blokavimo statutu (Tarybos reglamentas Nr. 2271/96) siekiama kovoti su neteisėtu trečiųjų šalių ekstrateritorinių sankcijų poveikiu ES asmenims ir bendrovėms, kurios ES nuomone prieštarauja tarptautinei teisei. Pagal 2 straipsnį ES asmenys ir bendrovės su Komisija dalijasi informacija apie tai, kaip išvardytos ekstrateritorinės sankcijos veikia jų ekonominius ir (arba) finansinius interesus.

  EUROPOS KOMISIJA. Gairės. Klausimai ir atsakymai. Atnaujinto Blokavimo statuto priėmimas (2018/C 277 I/03)

  ES Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis

  2013 m. balandžio 30 d. Gairėse pateiktos draudimo tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti prieinamas lėšas ar ekonominius išteklius sankcionuotiems asmenims per tiesiogiai nesankcionuotus asmenis ar subjektus, kurie jiems priklauso ar yra jų kontroliuojami, apibrėžtys (angl. owned and controlled)

  Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL)
   

  Kitos naudingos nuorodos

  JT Saugumo Tarybos sankcijų komitetai
  Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentas
  Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašas
  Tarptautinės finansinės veiklos darbo grupės (angl. International Financial Action Task Force, FATF) FATF rekomendacijos dėl kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir neplatinimu

  Naudingi įrankiai

  ES sankcijų žemėlapyje pateikiama išsami informacija apie visus ES sankcijų režimus

  Anonimiškai pranešti apie sankcijų pažeidimus galima naudojantis specialiu ES pranešimo apie sankcijas įrankiu: EU Sanctions Whistleblower Tool

  Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR) - informacijos apie ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus rinkinys